joomla

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Statut Ośrodka

Email Drukuj PDF

Załącznik do Ustawy Nr XIII/129/2003
Rady Miasta Gniezna z dnia 29.08.2011r.

 

STATUT
MIEJSKICH ŚWIETLIC SOCJOTERAPEUTYCZNYCH W GNIEŹNIE

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

Status reguluje zakres działania jednostki budżetowej - Miejskie Świetlice Socjoterapeutyczne, zwanej dalej Jednostką oraz jej strukturę organizacyjną.

 

§2

Nadzór nad działalnością Jednostki sprawuje Prezydent Miasta Gniezna.

 

§3

Jednostka działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2002r., Nr 147, poz 1231 ze zmianami),
 2. ustawy z dnia 26 listopada 1998r., o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003r., Nr 15, poz. 148 ze zmianami),
 3. ustawy z dnia 29 listopada 1990r., o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 1998r., Nr 64, poz 414),
 4. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 września 2000r., w sprawie placówek opiekuńczo - wychowawczych (Dz. U. z 2000r., Nr 80, poz 900).
 5. niniejszego Statutu.

§4

Siedzibą Świetlic jest Miasto Gniezno.

Rozdział II

Cele i przedmiot działalności Jednostki

§5

Celem działalności Jednostki jest udzielanie specjalistycznej pomocy dzieciom i młodzieży pochodzącym z rodzin z problemem alkoholowym oraz wspieranie rodziców i opiekunów tych dzieci w sprawowaniu funkcji wychowawczych.

 

§6

Przedmiotem działalności Jednostki jest:

 1. prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych i wychowawczych dla dzieci objętych opieką Jednostki,
 2. współpraca z rodzicami i opiekunami tych dzieci,
 3. współpraca ze szkołami do których uczęszczają dzieci objęte opieką Jednostki,
 4. współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gnieźnie.

 

§7

Świetlice świadczą swoje usługi nieodpłatnie.

 

§8

Świetlice działają w oparciu o program pracy, który szczególny nacisk powinien kłaść na zajęcia o charakterze socjoterapeutycznym.

 

§9

Program  pracy wymaga pozytywnego zaopiniowania przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gnieźnie. Kierownik Jednostki zobowiązany jest przedłożyć Komisji projekt programu w terminie do 30 września każdego roku.

 

Rozdział III

Zarządzanie i organizacja wewnętrzna

 §10

 1. Jednostką kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz Kierownik.
 2. Kierownik Jednostki podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialność.
 3. Kierownika powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Gniezna.
 4. Obowiązki kierownika w czasie jego nieobecności pełni upoważniony przez niego pracownik Jednostki.
 5. Kierownik działa w oparciu o przepisy wymienione w §3 rozdziału I Statutu.

 

§11

Kierownik Jednostki dokonuje czynności prawnych jednoosobowo, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Gniezna.

 

§12

 1. Jednostka jest pracodawcą i zakładem pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.
 2. Kierownik Jednostki jest kierownikiem zakładu pracy - osobą zarządzającą zakładem pracy.

 

§13

 Strukturę organizacyjną Jednostki określa Regulamin Organizacyjny zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Gniezna na wniosek Kierownika Jednostki.

 

Rozdział IV

Zasady gospodarki finansowej

§14

Jednostka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 listopada 1998r., o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003r. Dz. U., Nr 15, poz 148 ze zmianami).

 

§15

Rachunkowość Świetlic prowadzona jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 września 1994r., o rachunkowości (tekst jednolity z 2002r. Dz. U., Nr 76, poz. 694 ze zmianami).

 

§16

Budżet Jednostki wymaga pozytywnego zaopiniowania przez Gminną Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gnieźnie. Kierownik Jednostki zobowiązany jest przedłożyć Komisji projekt budżetu w terminie 30 września każdego roku.

 

§17

Osobą upoważnioną do składania oświadczeń woli w zakresie spraw majątkowych jest Kierownik działający w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Gniezna.

 

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§18

Zmiany niniejszego Statutu są dokonywane w drodze uchwały Rady Miasta Gniezna.

 

Uchwała nr XIII/129/2003 Rady Miasta Gniezna z dnia 29 sierpnia 2003r. - pobierz

Statut Miejskich Świetlic Socjoterapeutycznych w Gnieźnie - pobierz